Meet Us on Trade Fair !

1. SweetTargi, 25-27 March, Katowice, Poland.

2. EuroGastro, 05-07 April, Warszawa (Warsaw), Poland.