ochrona danych

Świadoma obowiązku zapewnienia poufności danych, spółka BCC Polska Sp. z o.o. podejmuje zdecydowane środki mające na celu ochronę danych o charakterze osobowym.

Z aktualnie prowadzonej polityki ochrony danych, wynika obowiązek informowania Państwa o zobowiązaniach i środkach podejmowanych przez spółkę BCC Polska, mających na celu zapewnienie przestrzegania Pańskich praw związanych z danymi o charakterze osobowym.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozpoczęciem stosowania z dniem 25/05/2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ekonomicznej 8, 67-100 Nowa Sól, tel. 68/478 43 50, zwany dalej Administratorem.

2) W sprawach związanych z Państwa danymi prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@bccpolska.pl  lub listownie na adres siedziby Administratora.

3) Administrator zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania wyłącznie danych niezbędnych do wskazanych celów, w jakich są one przetwarzane (minimalizacja danych). Dane jakie będziemy przetwarzać to m. in. : imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres, adres e-mail, nr telefonu, nr konta bankowego, NIP, regon.

4) Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji prowadzenia działalności biznesowej Administratora (działania przed zawarciem umowy – ofertowanie, w celu jej zawarcia i realizacji oraz zakończenia, włączając również przypadki, kiedy do zawarcia umowy nie dochodzi), przeprowadzania rozliczeń finansowych, realizacji obsługi posprzedażnej, utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie oraz w celu realizacji działań marketingowych.

5) Państwa dane mogą być przekazywane osobom przez nas upoważnionym – pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, oraz innym upoważnionym odbiorcom jak np. biuro rachunkowe, firmy windykacyjne, kancelaria prawnicza, banki w celu realizacji płatności, operatorzy pocztowi i kurierzy, przewoźnicy transportowi, ubezpieczyciele, obsługa IT, podmioty świadczące usługi audytowe, instytucje, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.

6) Dane osobowe Klientów, Dostawców lub osób kontaktowych, będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, przez okres prowadzenia działalności przez Administratora, trwania współpracy biznesowej pomiędzy podmiotami, a także w okresie, przez który Administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych na podstawie usług podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

7) Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).

9) Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej lub innym organizacjom międzynarodowym.

Spółka BCC Polska zapewnia bezpieczeństwo Pańskich danych o charakterze osobowym stosując ochronę danych, której towarzyszy użycie fizycznych i logicznych środków zabezpieczających.

Wszelkie wnioski o udzielenie informacji, w związku z polityką ochrony danych o charakterze osobowym, prowadzoną przez spółkę BCC Polska Sp. z o.o., można kierować na adres: daneosobowe@bccpolska.pl lub ul. Ekonomiczna 8, 67-100 Nowa Sól.